Pedagogik

Börringebarnens vision är trygga, hälsosamma och nyfikna barn som tillåts att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi pedagoger ser oss själva som förebilder och är därför mycket medvetna i vårt sätt att agera. Genom ett nära samarbete med föräldrarna vill vi att vår förskola ska vara en del av varje barns unika livslånga lärande. I vår fantastiska miljö ges utrymme för mycket lek och bus såväl inne som ute.

På Börringebarnen jobbar vi givetvis med att uppfylla vårt uppdrag enligt läroplanen för förskolan. Läroplanen innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan uppdelat i fem olika områden. Detta tycker vi är de viktigaste bitarna i varje område:

 • Normer och värden
  Vi vill ge barnen demokratiska värderingar
  Vi vill lära barnen respekt för individen
  Vi stimulerar barnens samspel
 • Utveckling och lärande
  Omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar hos oss en helhet
  Vi erbjuder barnen en god miljö för utveckling, lek och lärande
 • Barns inflytande
  Vi ger barnen så många tillfällen som möjligt att påverka sin situation
  Vi vill att barnen lär sig att ta ansvar för sina handlingar
  Vi stimulerar barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter
 • Förskola och hem
  Vi är tydliga med att det är vårdnadshavarna som har ansvaret för sina barns fostran och utveckling
  Vårt arbete på förskolan ska komplettera allt barnen får hemma
  Vi respekterar våra barns föräldrar och de beslut de tar för sina barn
  Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
  När barnen slutar hos oss har vi avslutningssamtal där vi avrundar förskoleperioden
  Vi samverkar med personal från barnens kommande skola genom t ex besök

Metodik

För att förverkliga intentionerna i läroplanen arbetar vi på följande sätt:

 • Utevistelse
  Vi är ute i ur och skur, både i vår fantastiska trädgård och i omkringliggande natur. Barnen tränar sin grovmotorik, får kunskap om natur och miljö och blir på köpet friskare!
 • Språkstimulans
  Den finaste gåvan, näst efter kärlek, vi kan ge våra barn är ett rikt språk. Därför arbetar vi mycket med sagor och sånger samt för ett aldrig sinande samtal med barnen.
 •  Rörelse
  Genom lekar, danser, gymnastik mm tränar barnen sin motorik och känner glädje och gemenskap med varandra.
 • Skapande verksamhet
  Vi skapar i stort och smått, ute och inne. Barnen tränar sin finmotorik och fantasi och har härliga stunder av gemensam glädje över sina alster.
 • Tema-arbete
  Vi gör djupdykningar i olika ämnen tillsammans med barnen över längre perioder. Temat kan handla om allt möjligt, så länge det är intressant för barnen.
 • Traditioner
  Vi uppmärksammar olika högtider och ställer till med fest när tillfälle ges.

Abbum

Vi använder oss av det pedagogiska dokumentationsverktyget ”Abbum”. Det är en digital portfolio där varje barn har sin mapp som man som förälder har tillgång till. Med hjälp av bilder, filmer och texter dokumenterar personalen varje barns utveckling och lärande. Varje gång personalen gör ett nytt inlägg i ett barns mapp skickas ett mail till föräldrarna och de kan logga in och se nyheten. På så sätt kan man som förälder följa sitt barns utveckling och lärande. Man får ta del av vad barnen gör och kan också ha intressanta samtal tillsammans med sina barn om vad de har gjort på förskolan.