FÖRENINGENS FORM OCH ÄNDAMÅL

 • 1 Föreningen Börringebarnen är ett föräldrakooperativ som drivs i form av en ideell förening med syfte att tillhandahålla barnomsorg i Börringebygden. Styrelsen har sitt säte i Börringe.

MEDLEMMAR

 • 2 Aktiv medlem är den som har barn i föreningens omsorg. Max två personer som inte har barn i föreningen kan bli aktiva medlemmar, dessa väljs vid behov in i styrelsen på årsmöte och ska som alla andra medlemmar betala in medlemsavgift till föreningen.
 • 3 Den som inte har barn i aktuell ålder men vill stödja föreningens verksamhet kan vara stödmedlem. Medlemsavgiften är densamma som för aktivt medlemskap, men man har ingen rösträtt vid års- och medlemsmöte.
 • 4 För att vara medlem i föreningen måste man ha betalt årlig medlemsavgift. Medlemskapet gäller för hela familjen. Medlemsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet.
 • 5 Aktivt medlemskap är en förutsättning för att ha barn i verksamheten. Enbart aktiva medlemmar kan ha förtroendeuppdrag i föreningen, undantaget revisorsrollen.
 • 6 Medlem som bryter mot stadgarna, ej uppfyller sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen, ej uppfyller sin arbetsplikt eller på annat sätt allvarligt skadar föreningens verksamhet kan uteslutas ur föreningen efter ett enhälligt beslut i styrelsen. Den uteslutna medlemmens barn som vistas i föreningens barnomsorg blir då uppsagd från sin plats med tre månaders varsel. Alla medlemmar har rätt att på egen begäran få sin uteslutning prövad av ett medlemsmöte.
 • 7 De medlemmar som har aktivt medlemskap och besitter ett förtroendeuppdrag i föreningens styrelse kan begära förminskad arbetsplikt. Styrelsen förfogar över befrielse från fixaruppdrag eller ej. Styrelsen beslutar själva om de aktivt ska delta i fixaruppdrag med kravet att det är en enad styrelse bakom beslutet.
 • 8 När en aktiv medlem skriftligt säger upp sitt/sina barns plats i föreningens barnomsorg ställs frågan om man vill låta sitt medlemskap övergå till ett stödmedlemskap. Om medlemmen inte väljer detta betraktas medlemskapet som avslutat.

ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE

 • 9 Årsmöte hålls varje år senast den 30 april.
 • 10 Kallelse till årsmötet sker genom skriftligt meddelande i föreningens lokaler senast fyra veckor

innan mötet. Till medlemmar som ej regelbundet vistas i föreningens lokaler pga att de inte har sina barn i barnomsorgen skickas skriftlig inbjudan.

 • 11 Varje familj med aktivt medlemskap har en röst vid års- och medlemsmöte.
 • 12 Alla som är medlemmar i föreningen Börringebarnen kan skriva motioner till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor innan mötet.
 • 13 Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
 • Mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande, sekreterare samt två justerare för mötet
 • Redovisning av verksamhetsberättelse och bokslut
 • Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 • Val av ordförande för föreningen
 • Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
 • Val av två revisorer samt en revisorsuppleant. Minst en av de två ordinarie revisorerna ska ha mycket god insyn i föreningsekonomi och vara ekonomistuderande, ekonom alternativt godkänd eller auktoriserad revisor eller på annat sätt skaffat sig motsvarande erfarenhet.
 • Val av valberedning, inklusive antal ingående personer och sammankallande
 • Inkomna motioner och propositioner
 • Fastställande av arbetsplikt (föräldratjänst, Böba-dagar och max en ytterligare av årsmötet beslutad aktivitet) för innevarande verksamhetsår.
 • Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 • Fastställande av datum för årets medlemsmöte.
 • Kontrollera att det endast väljs in medlemmar i styrelsen som gemensamt uppfyller den kompetens i enlighet med de lagar och regler föreningen är ålagda att följa. Om inte så är fallet åligger det valberedning att hitta lämpliga styrelsekandidater samt utlysa omval inom 1 månad.

Därutöver kan årsmötet besluta i övriga frågor som finns på den fastlagda dagordningen för mötet.

 • 14 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte vid behov eller då minst hälften av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte sker genom skriftligt meddelande i föreningens lokaler senast 2 veckor innan mötet. Till medlemmar som ej regelbundet vistas i föreningens lokaler skickas skriftlig inbjudan. På ett extra årsmöte behandlas endast de frågor som stått i kallelsen.
 • 15 Medlemsmöte hålls varje år i september.
 • 16 Kallelse till medlemsmöte sker genom skriftligt meddelande i föreningens lokaler senast 4 veckor innan mötet. Ingen skriftlig kallelse sänds ut till medlemmar som ej vistas regelbundet i föreningens lokaler då datumet angivits sedan tidigare i årsmötesprotokollet.
 • 17 Medlemsmötet ska behandla frågan om styrelsens förslag till budget för nästkommande år.

Därutöver kan medlemsmötet besluta i övriga frågor som finns på den fastlagda dagordningen för mötet.

 • 18 Styrelsen kan vid behov sammankalla till medlemsmöte även vid andra tillfällen eller då minst hälften av föreningens medlemmar så kräver.

FÖRVALTNING

 • 19 Föreningen leds av en styrelse bestående av fem ledamöter varav en ordförande.

Ordföranden väljs på ett år medan övriga ledamöter väljs omlott för en mandatperiod på två år. Förutom dessa väljs minst två suppleanter på ett år. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter (eller suppleanter som ersätter frånvarande ledamöter) är närvarande förutsatt att en av dessa är ordförande eller vice ordförande. Ordförande för mötet har utslagsröst vid lika röstetal i styrelsen.

 • 20 Styrelsen ska sammanträda vid behov, dock minst 4 gånger per år.
 • 21 Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.
 • 22 Föreningens firma tecknas av två ordinarie ledamöter var för sig.
 • 23 Eventuellt överskott i föreningens budget ska återgå till föreningens verksamhet.
 • 24 Föreningens verksamhet och förvaltning granskas för varje verksamhetsår av två revisorer, valda av årsmötet. Revisorerna har dessutom närvaro- och yttranderätt vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöten.

STADGEÄNDRINGAR

 • 25 Beslut om stadgeändringar kan fattas genom kvalificerat (3/4) majoritetsbeslut på ett årsmöte.
 • 26 Förslag om ändring av stadgarna kan väckas av styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar. Förslaget ska, då det ej väcks av styrelsen, lämnas skriftligt till denna senast 31 december för att kunna behandlas på nästkommande årsmöte. Ändringsförslaget samt styrelsens förslag till beslut i frågan ska vara medlemmarna tillhanda senast 31 januari.

Om förslaget väcks av styrelsen skall det finnas medlemmarna tillhanda senast 31 januari för att kunna behandlas på nästkommande årsmöte.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 • 27 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas genom kvalificerat (3/4) majoritetsbeslut på ett årsmöte eller ett extra årsmöte. Frågan om upplösning måste ha stått med i kallelsen.
 • 28 Vid föreningens upplösning skall först alla skulder betalas. Vad som därefter återstår av tillgångar skall i första hand och i förekommande fall, tillfalla den organisation, annan än den ideella föreningen Börringebarnen, som har som ändamål att tillhandahålla barnomsorg i Börringebygden. Om sådan organisation ej existerar vid tillfället för den ideella föreningen Börringebarnens upplösning fördelas återstoden av tillgångarna enligt följande:

– tillgångar som inköpts genom statliga eller kommunala bidrag tillfaller Svedala Kommun

– tillgångar som förvärvats på annat sätt, t ex genom gåvor, skänks till välgörande ändamål som har med barn att göra.

Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Börringebarnen – ideell förening och träder i kraft den 21 april 2020.